Pomocný kuchár

SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „pomocný kuchár“ s nástupom od 1. 6. 2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredné vzdelanie,
 • odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • manuálna zručnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • manuálna zručnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

Požadovné doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Profesijný životopis.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce             vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  - platová trieda 2, platový stupeň podľa odbornej praxe,  min. 646,00 Eur.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť na adresu: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, alebo elektronicky na adresu erika.mitrikova@vucke.sk do 20. 05. 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2022 14:54
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001