Pomocná sila v školskej jedálni

Riaditeľka obchodnej akadémie v Michalovciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni s nástupom od 2. septembra 2020.

Voľné pracovné miesto na dobu: Pracovný pomer na dobu určitú od 02.09.2020 do 31.12.2020 

Pozícia: Pomocná sila v školskej jedálni – výdaj obedov

Rozsah úväzku: 30 %

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Manuálna zručnosť
 • Skúsenosti s výdajom jedál výhodou
 • Samostatnosť, zodpovednosť
 • Spoľahlivosť

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
 • Zdravotný preukaz
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

Plat bude určený v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, elektronicky na adresu: kerekesova.dana@oami.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy najneskôr do 14.08.2020. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2020 07:32
Upravené: 29.05.2021 21:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001