Pomocná sila v kuchyni

ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami (2) na pracovnú pozíciu "Pomocná sila v kuchyni”.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Stredné odborné vzdelanie v odbore “potravinárstvo”
  alebo
 • Stredné vzdelanie v inom odbore
 • požadovaná prax minimálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologickej závažnej činnosti
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme min. 580,00€ /1 plat. trieda 1plat. stupeň/ stupeň závisí od dĺžky praxe + príplatky za zmennosť a platová kompenzácia za sťažený výkon práce vo výške 55 €.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: ARCUS-ŠZ a ZpS Skladná 4, 040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: Mgr. Jolana Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.02.2020 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001