Pedagogický asistent

Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s nástupom od 01.10.2019 na skrátený 30 % pracovný úväzok 11,25 hodín týždenne, prepočítaný na pedagogický úväzok 6,6 vyučovacích hodín týždenne.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia zákona č. 317/2009 §61a ods.8 do 31.12.2016

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenia a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien je minimálny plat  201,30 EUR v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324

Žiadosti môžete posielať emailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 20. 09. 2019.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2019 13:00
Upravené: 11.09.2019 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie