Sestra zmenová

LIDWINA Domov sociálnych služieb Strážske – informuje o voľnom pracovnom mieste "sestra zmenová“ s možnosťou nástupu od 1.2.2024.

Základné informácie pre záujemcov

 • Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie LIDWINA Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 072 22 Strážske, IČO 00692026 je Košický samosprávny kraj.
 • Miesto výkonu práce: LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 072 22 Strážske
 • Minimálny plat je určený v  zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
  alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
  alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom na adresu organizácie LIDWINA Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 072 22 Strážske, mailová adresa:  pam@dss-strazske.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:

 • Jana Peštová, mzdový a personálny pracovník, 0918 929 591
 • webová stránka organizácie: www.dssstrazske.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Autor/zdroj: LIDWINA Domov sociálnych služieb Strážske
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2024 10:52
Upravené: 09.01.2024 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001