Vedúci/vedúca úseku ekonomiky

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste vedúci/vedúca úseku ekonomiky – pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas) od 1.09.2024. Výberové konanie sa uskutoční 30. mája 2024.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v skupine odborov účtovníctvo, financie, finančný manažment a účtovníctvo podniku),
 • znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • prax v odbore minimálne 3 roky.

Náplň práce:

 • Samostatne riadi, organizuje, spolupodieľa sa, kontroluje a zodpovedá za činnosť ekonomicko-hospodárskeho úseku, vrátane plánovania, prognózy a analýzy jednotlivých druhov výdavkov a kontrolnej činnosti,
 • zastupuje organizáciu v styku s bankou a inými inštitúciami ekonomicko-hospodárskeho okruhu, zabezpečuje a vedie potrebnú agendu a evidenciu,
 • vystavuje prevodné príkazy a účtovné podklady v informačnom systéme Štátnej pokladnice,
 • zabezpečuje kompletné spracovanie účtovníctva, financií, rozpočtovníctva, kalkulácií, analýz a rozborov,
 • vykonáva úkony súvisiace s konsolidáciou verejných financií a spracováva ich na portáli CK-JUŠ podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy,
 • vyhodnocuje  náklady výroby scénických a kostýmových výprav a rekvizít v spolupráci s vedením divadla a vedúcimi úsekov,
 • vypracováva podklady k vyúčtovaniu grantov, dotácií, darov a v spolupráci s projektovou manažérkou analyzuje jednotlivé položky,
 • vypracováva štatistické údaje za ekonomickú oblasť, návrh rozpočtu na bežný rok a na dva nasledujúce roky. Schválený rozpočet spracuje v ekonomickom programu WinIBEU a v Štátnej pokladnici,
 • spracováva účtovné mesačné uzávierky v systéme SAP a WinIBEU a ročnú účtovnú uzávierku ako podklad pre záverečný účet rozpočtovej kapitoly,
 • vypracováva interné smernice v spolupráci s vedúcimi a odbornými zamestnancami jednotlivých úsekov,
 • sleduje aktuálne zmeny v účtovnej  legislatíve  a predpisoch a kontroluje účtovné operácie podľa  platných štandardov legislatívy, sleduje právne normy, vyhlášky a nariadenia v oblasti ekonomiky, účtovníctva a rozpočtového hospodárenia.

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť a dôslednosť,
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie,
 • analytické myslenie, pamäť, pozornosť,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, tímovosť,
 • primerané vystupovanie, kultivovaný prejav.

Ponúkaný plat:
Zamestnancovi bude plat určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v 8. platovej triede, základná tarifa 1076,00 eur + platový stupeň podľa dĺžky započítanej praxe + príplatok za riadenie..

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (diplom) a odbornej praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uchádzači o toto pracovné miesto môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 28.05.2024 vrátane, a to mailom na adresu: pam@spisskedivadlo.sk 

Kontaktná osoba: Oľga Gadušová
Tel.: 0910 873 049

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2024 10:47
Upravené: 03.05.2024 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001