Referent kontrolingu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kontrolingu, na Oddelení kontrolingu.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   zameranie: právnické, technické (stavebné), ekonomické),
 • prax v oblasti kontroly – verejná správa – 2 roky,
 • prax pri kontrole projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov,
 • znalosť právnych predpisov SR a EÚ podľa ktorých sa vykonáva kontrolná činnosť,
 • v prípade technického vzdelania – stavebného zamerania (výhodou):
  • znalosti v oblasti stavebníctva,
  • skúsenosť so spracovaním a kontrolou výkazov výmer resp. s kontrolou fakturácie – objemu vykonaných prác, použitia jednotkových cien – ovládanie práce so stavebným softvérom Cenkros,
  • osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na stavebný dozor, alebo
  • skúsenosti s dohľadom nad stavebnými prácami,
  • poznatky v oblasti verejného obstarávania,
 • v prípade právnického vzdelania (výhodou):
  • skúsenosti s prípravou, tvorbou odborných stanovísk, právnych analýz pre verejnú správu, resp. znalosti práva v oblasti samosprávy,
  • poznatky v oblasti verejného obstarávania,
 • v prípade ekonomického vzdelania (výhodou):
  • skúsenosti v oblasti účtovania v samospráve,
  • poznatky v oblasti verejného obstarávania
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • analytické a kritické myslenie,
 • flexibilita,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 100,- EUR

Popis pracovného miesta:

 • zamestnanec vykonáva finančnú kontrolu na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe poverenia predsedu Košického samosprávneho kraja,
 • skúma a overuje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonávaných finančných operácií,
 • skúma dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri finančnom riadení a úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie,
 • skúma a hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností kontrolovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík,
 • analyzuje a spracováva získané informácie do správ a prehľadov,
 • metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a organizačné útvary Košického samosprávneho kraja v rámci procesov finančného riadenia,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou samosprávneho kraja, oddelenia pre kontroling v zmysle pokynov nadriadeného,
 • archivuje dokumentáciu z vykonaných kontrol.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 02.12.2023 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2023 13:05
Upravené: 24.11.2023 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001