Vedúci/a úseku sociálnej práce / Špeciálny pedagóg

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Vedúci/a úseku sociálnej práce / Špeciálny pedagóg

s možným nástupom dohodou.

Pracovná pozícia je obsadzovaná na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika
 • Prax v požadovanom odbore výhodou

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7-9 plat. trieda v závislosti od pedagogického vzdelania - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 1 070 EUR a osobný príplatok po skončení skúšobnej doby.

Náplň práce:

 • Vykonávanie odborných činností (§ 33 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) v oblasti poskytovania sociálnej služby na podporu rodiny s  deťmi - Služby včasnej intervencie dieťaťu od narodenia do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
 • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce – telesná a duševná spôsobilosť
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • výpis z registra trestov  – pri nástupe

Informácie:
Ing. Lenka Šimková, 056/6432489

Požadované doklady zasielajte na adresu ANIMA - Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce alebo mailom : info@animadss.sk do 15.01.2024.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2023 15:01
Upravené: 09.01.2024 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001