Sociálny pracovník

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice – Služba včasnej intervencie informuje o voľnom pracovnom mieste "sociálny pracovník" s možnosťou nástupu od 1.1.2024.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie DOMKOI Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 040 Košice, IČO 00696986 je Košický samosprávny kraj.
 • Miesto výkonu práce: DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, pracovisko Komenského 2, Košice
 • Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 8. tarifná trieda – minimálne 1130,00 €. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov.
 • Ponúkané benefity: výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy 5 dní dodatkovej dovolenky, príspevok na DDS

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  sociálna práca, doklady preukazujúce ďalšie odborné vzdelávanie (napr. supervízia, poradca rodiny)
 • Odborná prax  min. 3 roky
 • Ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
 • Základný prehľad platnej legislatívy (Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  Zákonník práce)

III.  Iné kritéria a požiadavky

 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie sociálneho pracovníka (precíznosť, dôslednosť, asertivita, empatia, diskrétnosť, zodpovednosť, ústretovosť, samostatnosť, dodržiavanie etických zásad)
 • Bezúhonnosť
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • Schopnosť pracovať v tíme, organizačné a komunikačné zručnosti, zvládanie práce v stresových situáciách
 • Schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia
 • Vodičský preukaz skupiny B

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doplňujúce odborné vzdelanie
 • Doklady preukazujúce odbornú prax
 • Doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z .z..

Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva  pre službu včasnej intervencie ambulantná a terénna forma (cestovanie v rámci Košického samosprávneho kraja).
Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 16.10.2023 na adresu: DOMKO – Domov sociálnych služieb,  Park mládeže 3, 040 01  Košice, mailová adresa: dsskepm@gmail.com

 • Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:
 • Mária Pčolová, personalista 0910 917 486, 055/6001915
 • webová stránka organizácie: www.dsskepm.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Autor/zdroj: DOMKO Domov sociálnych služieb Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.09.2023 14:09
Upravené: 20.09.2023 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001