Sestra zmenová

VIA LUX- DSS a ZpS oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „sestra zmenová“ s možným nástupom od 01.11.2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
  alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
  alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC
 • zápis do SKSaPA

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 296/ 2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 4 - 5 (podľa stupňa dosiahnutého vzdelania), platový stupeň podľa odpracovaných rokov,
 • platová trieda 4 od 927,00  € + príplatky (soboty, nedele, nočné,  osobný príplatok),
 • platová trieda 5 od 993,50€ + príplatky (soboty, nedele, nočné, osobný príplatok).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: VIA LUX-DSS a ZpS, Andraščíkova 2,04017 Košice, alebo vialux@domov-barca.sk resp. môžu žiadosť na uvedenú adresu doručiť osobne.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: VIA LUX- DSS a ZpS Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2023 14:39
Upravené: 04.12.2023 15:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001