Opatrovateľ/ ka

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľnými pracovnými miestami /7/ na pracovnú pozíciu "opatrovateľ/ka" s možným nástupom ihneď.

Názova pracovného miesta: opatrovateľ/ka

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša

Pracovný čas: 2-zmenný

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
 • SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
 • SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore:

 • minímálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť


Benefity:

 • stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,50€ na zamestnaca/deň
 • sociálnych fond 100 € na zamestnanca/rok
 • nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24mesiacov
 • 5 dní dodatkovej dovolenky
 • na zdravotnú starostlivosť 30 €
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 701,- € /2 plat. trieda 1 plat. stupeň + prípl. za zmennosť, plat. kompenzácia za sťažený výkon práce a osobné ohodnotenie / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo e-mailom na adresu: tibor.klema@vucke.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.”

Kontakt:
RNDr. Tibor Klema – riaditeľ LÚČ - DSS
Telef. Kontakt: 055/6815811,
email: tibor.klema@vucke.sk

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.01.2023 11:09
Upravené: 08.08.2023 13:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001