Psychológ

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce informuje o pracovnom mieste na pozíciu :

1. Základné informácie pre záujemcov:

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č.2, 071 01 Michalovce
 • Názov pracovného miesta: psychológ pre Službu včasnej intervencie
 • Pracovný pomer: na dobu určitú – 1 rok s možnosťou následného predĺženia
 • Úväzok: 100% Pracovný čas: jednozmenný pracovný čas (pružný)
 • Popis pracovných činnosti: Vykonávanie odborných činností (§ 33 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) v oblasti poskytovania sociálnej služby na podporu rodiny s  deťmi - Služby včasnej intervencie dieťaťu od narodenia do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
 • Termín nástupu: dohodou
 • Miesto výkonu práce: Anima – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.
 • Výška mzdy: Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 8 platová trieda, plat. stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca (min.1076 eur), príplatok za vedenie a starostlivosť o služobné motorové vozidlo, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby.

2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia.

3. Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v požadovanom odbore výhodou
 • vodičský preukaz sk. B
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • psychická spôsobilosť na práci s deťmi
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

 

4. Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Požadované doklady zasielajte na adresu ANIMA - Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce alebo mailom : info@animadss.sk do 15.01.2024.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2023 12:57
Upravené: 09.01.2024 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001