Správca budov a majetku, údržbár/vodič/kurič

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1, 071 01 Michalovce informuje, že disponuje voľným pracovným miestom:

Pracovná pozícia: Správca budov a majetku, údržbár/vodič/kurič

Miesto výkonu práce: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum,
Gorkého 1, 071 01 Michalovce a vysunuté pracovisko Hvezdáreň, Hrádok 1, 071 01 Michalovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok (s možnosťou predlženia)

Termín nástupu: 01.01.2024 (prípadne dohodou)

Uzávierka žiadostí: 15.12.2023

Rámcová náplň práce

 • Zabezpečovanie správy budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa
 • Plánovanie a zabezpečovanie agendy údržby objektov, starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností
 • Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených so správou a údržbou objektov, pozemkov, s vybavovaním stavieb a súvisiacich technických resp. technologických zariadení,
 • Vykonávanie drobných opráv, drobných maliarskych a murárskych prác, kosenie trávnatých plôch na pozemkoch zamestnávateľa, zabezpečovanie prevozu a prenosu materiálu a vybavenia a ostatné pomocné práce na úseku údržby,
 • Kontrola technického stavu rozvodov plynu, vodovodných rozvodov a rozvodov elektrickej energie, rozvodov tepla, kanalizačných potrubí, sociálnych zariadení, zabezpečovanie a plánovanie pravidelných kontrol a opráv
 • Zabezpečovanie plynulej dodávky energií, riešenie vzniknutých problémov spojených a výpadkami a poruchami a hľadanie alternatívnych riešení
 • Pri veľkých poruchách spolupráca a výkon asistencie externým firmám pri ich odstránení – voda, plyn, elektrina,
 • Zodpovednosť za plánovanie pravidelných technických revízií na spravovaných zariadeniach a rozvodoch, ich následná evidencia,
 • Zabezpečenie, kontrola a riadenie celkovej prevádzky kotolne v zmysle príslušných predpisov, vedenie dokumentácie v oblasti revízií kotlov a komínov, plánovanie revízií a oprav
 • Kontrola nastavenia technických zariadení budov za účelom efektívneho hospodárenia (kotly, vykurovacie ventily, klimatizácie a pod.)
 • Komunikácia s príslušnými orgánmi a ostatnými oddeleniami, vybavovanie ucelenej odbornej agendy spojenej so správou a údržbou budov, pozemkov a majetku
 • Zodpovedá za osobné motorové vozidlá, kontroluje stav, plánuje opravy a zabezpečuje servisné prehliadky, zabezpečuje sezónne prezúvanie vozidiel,
 • Vodič služobného motorového vozidla,
 • Vykonáva nákup, zúčtovanie pohonných hmôt a mazadiel, má na starosti vedenie záznamov o prevádzke zverených služobných motorových vozidiel
 • Distribúcia tlačovín a pošty,
 • Technická podpora pri konaní kultúrno-spoločenských podujatí a i.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ukončené SŠ vzdelanie
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • všeobecná technická zručnosť
 • znalosť práce s PC - Word, Excel, MS Office
 • znalosť technických noriem, vyhlášok a príslušnej legislatívy
 • schopnosť orientácie v projektovej dokumentácii
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • predchádzajúca skúsenosť na podobnej pozícii
 • vlastná invencia, samostatnosť
 • systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty
 • komunikatívnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 3, najvyšší platový stupeň 884,00 €  + osobný príplatok po skúšobnej dobe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosť a ostatné požadované doklady zasielajte emailom na adresu: juliasabovova@khazkc.sk alebo poštou na adresu: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1, 071 01 Michalovce.
Predpokladaný termín výberového konania: 18.12.2023

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2023 10:45
Upravené: 28.11.2023 10:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001