Personalistka / personalista

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii personalistka / personalista.

Voľné pracovné miesto: Personalistka/personalista

Pracovný pomer: na dobu určitú (jeden rok)

Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Termín nástupu: 1. 1. 2024

Uzávierka žiadostí: 30. 11. 2023 

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 5 pre SŠ, podľa odrobených rokov od 848,50 €,  platová trieda 6 podľa odrobených rokov od 928,50 € pre VŠ, + osobný príplatok po 3 mesiacoch.

Pracovná náplň:
Mzdová agenda: Zodpovednosť za prípravu podkladov pre spracovanie miezd, kompletné spracovanie miezd a ostatné s tým súvisiace činnosti, komunikácia so štátnymi inštitúciami - zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DÚ, ÚP, zúčtovanie mzdy, spracovanie a kontrola mzdovej agendy, činnosti súvisiace so zákonnými povinnosťami zamestnávateľa (mesačné výkazy, ročné zúčtovania, prihlášky, odhlášky, registračné listy, exekúcie, potvrdenia).
Personálna agenda: Komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní a zák. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme - vykonáva činnosti súvisiace s prijímaním, presadzovaním a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, GDPR
Spracovanie a aktualizácia personálnych a mzdových dát v systéme IFOSOFT a v tlačenej forme.
Registratúra: Komplexné vedenie registratúry SKCaK a administratívne práce s tým súvisiace.
Evidencia dochádzky: Komplexné spracovanie dochádzky, evidencia pracovného času, nadčasovej práce, listov dôchodkového poistenia, nárokov na nemocenské dávky.
Vyhotovenie dokumentov GDPR pri zmluvách nesúvisiacich s pracovným pomerom.
Príprava reportov podľa potrieb zamestnávateľa a nadriadeného orgánu.
Podieľanie sa na príprave rozpočtu týkajúceho sa miezd.
Zlepšovanie HR procesov, starostlivosť o zamestnancov v HR oblasti
Administratívne činnosti súvisiace s výkonom činnosti na pracovnom mieste.
Plnenie operatívnych úloh podľa pokynov nadriadeného.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie najlepšie ekonomického zamerania
 • prax minimálne 2 roky
 • znalosť programov Word, Excel, Power Point, IFOSOFT
 • vodičské oprávnenie B, aktívny vodič

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Osobné predpoklady na výkon práce:

 • flexibilita, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť zvládať záťažové situácie, diskrétnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovného miesta
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzač o túto pracovnú pozíciu zašle všetky požadované dokumenty do 30. novembra 2023 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.
Kontaktná osoba: Alena Jurečková
Tel.: +421 53 44 24 092

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, riaditeľka, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.09.2023 16:13
Upravené: 27.10.2023 13:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001