Manažér/Manažérka obchodu a prevádzky

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste manažér/manažérka obchodu a prevádzky – pracovný pomer na dobu určitú od 1.12.2023. Po zapracovaní možnosť predĺženia na dobu neurčitú. Výberové konanie sa uskutoční od 20.11.-22.11.2023.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v skupine odborov obchod a marketing)
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • prax minimálne 12 mesiacov.

Náplň práce:

 • Organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatie (divadelný festival Divadelný Spiš), programové a produkčné činností v divadle,
 • oslovuje potenciálnych návštevníkov divadla na domáce a zájazdové predstavenia, ako aj na hosťujúce predstavenia, zodpovedá za styk so školskými zariadeniami všetkých stupňov a inými inštitúciami pri prezentácii a predaji divadelných predstavení,
 • zodpovedá za  predaj a zúčtovanie vstupeniek na predstavenia v hotovosti a bezhotovostne prostredníctvom programu spoločnosti Ticketware,
 • vykonáva organizačný dozor na domácich predstaveniach a pri prenájmoch divadla, zodpovedá za plynulý priebeh divadelných predstavení,
 • pri zmene programu predstavení (domáce predstavenia) operatívne zabezpečuje zmeny smerom k návštevníkom, účinkujúcim a hosťom inscenácie, zamestnancom, ktorí majú službu na predstavení,
 • zúčastňuje sa na zájazdoch doma i v zahraničí,

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • precíznosť o dôslednosť,
 • strategické myslenie,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, tímovosť,
 • primerané vystupovanie, kultivovaný prejav.

Ponúkaný plat:
Zamestnancovi bude plat určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 973,- EUR.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uchádzači o toto pracovné miesto môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 19. 11.2023 vrátane, a to mailom na adresu: pam@spisskedivadlo.sk 

Kontaktná osoba: Oľga Gadušová
Tel.: 0910 873 049

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2023 12:43
Upravené: 24.10.2023 12:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001