Herec

Bábkové divadlo v Košiciach so sídlom na Tajovského 4 v Košiciach oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Herec (stvárňovanie mužských hereckých úloh).

Miesto nástupu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD

Dátum nástupu: 01. december 2023

Požadovane kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná
 • trestná bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • odolnosť voči stresu
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • schopnosť a ochota dodržiavať pravidlá a pokyny nadriadeného
 • pozitívna orientácia na detského diváka

Popis pracovného miesta:

 • naštudovanie a tvorivá interpretácia dramatického diela
 • dotváranie postavy vlastnou osobnosťou, originalitou
 • dodržiavanie časového harmonogramu skúšok i predstavení so zodpovednosťou za umelecký výkon,
 • zachovávanie psychickej a jazykovej kondície, samoštúdiom zvyšovanie umeleckého rastu,
 • dôraz na koordináciu a subkoordináciu práce s režisérom, dramaturgom a celým súborom

Platové podmienky:
Základný (tarifný) plat je určený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1  Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 6. platovú triedu 919,50 € zvýšený o započítanú prax.

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný  životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú

požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kompletné žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a požadovanými dokladmi prosíme zaslať mailom na adresu: klemova@bdke.sk do 26.11.2023

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ako aj iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Bábkové divadlo v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2023 10:44
Upravené: 15.11.2023 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine