Grafička/Grafik

Bábkové divadlo v Košiciach so sídlom na Tajovského 4 v Košiciach oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom:GRAFIČKA/GRAFIK

Miesto nástupu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.12.2024

Dátum nástupu:   Január 2024

Požadovane kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • grafika, marketing

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) – nutnosť

Ostatné znalosti

 • Adobe InDesign - pokročilý
 • Adobe Illustrator - pokročilý
 • Adobe Photoshop - pokročilý
 • Microsoft (Word, Excel, Power Point) – pokročilý
 • ovládanie grafických programov Photoshop, InDesign, Illustrator na pokročilej úrovni

Iné kritéria a požiadavky:

 • analytické a technické myslenie, samostatnosť, iniciatívnosť, komunikatívnosť, precíznosť, empatia
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • odolnosť voči stresu
 • pozitívny, aktívny a svedomitý prístup k práci
 • schopnosť a ochota dodržiavať pravidlá a pokyny nadriadeného
 • pozitívna orientácia na detského diváka
 • flexibilita a kreativita pri tvorbe
 • schopnosť vyhodnotiť dizajnový problém akéhokoľvek druhu a s prihliadnutím na časovú i technickú stránku ho vyriešiť k všestrannej spokojnosti.
 •  trestná bezúhonnosť

Popis pracovného miesta:

 • príprava grafických návrhov a podkladov pre propagáciu značky BDKE a jeho činností pre potreby outdoor, indoor a online reklamy,
 • podieľanie sa na marketingových úlohách,
 • spolupráca pri tvorbe a aktualizovaní webu,
 • realizácia výtvarných návrhov podľa presných dispozícií,
 • príprava a úprava prezentačných materiálov,
 • grafická príprava (zalamovanie) publikácii do tlače,
 • komunikácia s reklamnými agentúrami a zabezpečenie vyhotovenia tlačených materiálov, spracovanie k tomu prislúchajúcej administratívnej agendy

Platové podmienky:

Základný (tarifný) plat je určený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1  Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 5. platovú triedu 839,50 € zvýšený o započítanú prax

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný  životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • ukážka relevantných vypracovaných zadaní v danej oblasti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kompletné žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a požadovanými dokladmi prosíme zaslať mailom na adresu: klemova@bdke.sk do 31.12.2023

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ako aj iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Klemová Iveta, referent PAM
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.12.2023 10:55
Upravené: 20.12.2023 15:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001