Dramaturg/Dramaturgička

Bábkové divadlo v Košiciach so sídlom na Tajovského 4 v Košiciach oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: DRAMATURG/DRAMATURGIČKA

Miesto nástupu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.12.2024 – polovičný úväzok

Dátum nástupu:   Január 2024

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore divadelné umenie – divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa divadelné umenie – divadelná dramaturgia a réžia
 • pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná
 • trestná bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • analytické myslenie, iniciatívnosť, komunikatívnosť, precíznosť, empatia
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • odolnosť voči stresu
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • schopnosť a ochota dodržiavať pravidlá a pokyny nadriadeného
 • pozitívna orientácia na detského diváka

Popis pracovného miesta:

Dramaturg/dramaturgička vyhľadáva dramatické diela spĺňajúce umelecké smerovanie divadla a zodpovedajúce jeho prevádzkovým podmienkam. Zodpovedá za výber dramatických diel, za preklady a úpravy študovaných diel. Zodpovedá za umeleckú a jazykovú úroveň inscenovaných diel.

Úlohou dramaturga je ďalej:

 • Sledovať a študovať domácu a zahraničnú dramatickú a odbornú literatúru a pravidelne podávať informácie a návrhy umeleckému šéfovi.
 • Vypracovať návrh dramaturgického plánu.
 • Spolupracovať s autormi a prekladateľmi jednotlivých diel.
 • Komunikovať so zastupiteľskými agentúrami ohľadom licenčných práv na inscenované diela.
 • Spolupracovať s režisérom na príprave diela a koncepcie inscenácie. Na ideovej skúške zdôvodniť východiská a zámery inscenácie, pred aj v priebehu študijného obdobia analyzovať dielo a jednotlivé postavy. Kontrolovať dôsledné plnenie myšlienkového zámeru hry.
 • Redigovať divadelné bulletiny, divadelný časopis a iné tlačoviny divadla, ktoré pred odovzdaním do tlače predkladá na schválenie umeleckému šéfovi.
 • Starať sa o propagáciu divadla na odbornej úrovni, spolupracovať s periodikami, rádiami a televíziami.

Platové podmienky:

Základný (tarifný) plat je určený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1  Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 9. platovú triedu 619,25 € zvýšený o započítanú prax (polovičný úväzok).

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný  životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kompletné žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a požadovanými dokladmi prosíme zaslať mailom na adresu: klemova@bdke.sk do 31.12.2023

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ako aj iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Klemová Iveta, referent PAM
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.12.2023 13:50
Upravené: 20.12.2023 15:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001