Administratívny pracovník - lektor

Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu administratívny pracovník - lektor.

Pracovná pozícia: Administratívny pracovník - lektor

Typ pracovného pomeru:  plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace a s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Náplň práce:

 • Sprevádzanie  a starostlivosť o návštevníkov v objektoch múzea;
 • Lektorský výklad aj s prekladom do cudzích jazykov;
 • Dozor nad zbierkami v expozíciách a na dočasných výstavách;
 • Poskytovanie informácií návštevníkom;
 • Evidencia a predaj vstupeniek a propagačného materiálu;
 • Zaistenie bezpečnosti návštevníkov pri prehliadke;
 • Zabezpečovanie obsahovej a organizačnej prípravy rozličných kultúrno-osvetových, vzdelávacích, programových a produkčných činností;
 • Organizovanie a realizácia činnosti záujmových klubov, tvorivých dielní a detských táborov
 • Mediálne výstupy múzea navonok;
 • Podieľanie sa na zvyšovaní propagácie a povedomia o múzeu;

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie;
 • Aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov;
 • Občianska a morálna bezúhonnosť;
 • Znalosť práce s výpočtovou technikou;
 • Zdravotná spôsobilosť;
 • Minimálne 1 ročná prax v práci s deťmi a mládežou;
 • Tímová práca;

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

 • Žiadosť;
 • Profesijný štruktúrovaný životopis;
 • Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania;
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení.

Iné požiadavky, ktoré sú výhodou:

 • Bezúhonnosť;
 • Komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť;
 • Primeraný verbálny prejav;
 • Príjemné vystupovanie;

Základná zložka mzdy/brutto/a ďalšie odmeny:

 • Plat bude určený v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 839,50 EUR (brutto)/mesačne

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte v termíne  do 15.10.2023.

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce

Kontakt: martina.kuriplachova@zemplinskemuzeum.sk, tel. 0911 293 358

Predpokladaný termín výberového konania: 18.10.2023

Kontaktovať budeme telefonicky len vybraných uchádzačov. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané. Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré pozostáva z prezentácie uchádzača. O úspešnom uchádzačovi rozhodne 3 členná komisia na základe dosiahnutých výsledkov a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Predpokladaný termín nástupu je 1.11.2023, prípadne dohodou.

Autor/zdroj: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2023 08:35
Upravené: 02.10.2023 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001