Referent evidencie majetku

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 15.11.2022, disponuje voľným pracovným miestom: referent evidencie majetku na Referáte evidencie majetku, Odbor správy majetku.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti samosprávy výhodou,
 • znalosť programu SAP – výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme- bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Popis pracovného miesta: Zabezpečovanie všetkých úkonov týkajúcich sa prechodu majetku štátu do vlastníctva KSK, príprava delimitačných protokolov, evidencia majetku KSK, príprava podkladov pre zverenie majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako aj príprava dokumentov pre odňatie majetku zo správy.  

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 21.11.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.11.2022 14:00
Upravené: 10.11.2022 15:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001