Administrátor projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: administrátor projektov, na Odbore projektov a investícií, Kancelária projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti projektového riadenia min. 3 roky,
 • znalosť zákonov znalosť v oblasti štrukturálnych fondov EÚ: zákon č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z EŠIF, programové dokumenty IROP, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020, Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014-2020,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet.
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od  1 100 EUR

Popis pracovného miesta:  Zamestnanec zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ. 

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 31.8.2022 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2022 16:15
Upravené: 24.08.2022 16:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001