Zdravotnícky asistent

DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 1 pracovné miesto na pracovnú pozíciu „zdravotnícky asistent“ s možným nástupom od 7.11.2022. Pracovná pozícia je obsadzovaná na pracovisko: Park mládeže 3, Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady :
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore: zdravotnícky asistent

Pracovný čas :
2 zmenná prevádzka (ranná a poobedňajšia zmena)

Výška mzdy:
zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 3 plat. trieda - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 646,- EUR+ príplatok za zmennosť +platová kompenzácia za sťažený výkon práce

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC základy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3. 04001 Košice, alebo elektronicky na adresu: dsskepm@gmail.com

Informácie : Pčolová Mária, tel: 055/6001915, 0910 917 486

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto
spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 21.10.2022 12:20
Upravené: 21.10.2022 12:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine