Vedúci/a stravovacej prevádzky

DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/a stravovacej prevádzky s možným nástupom od 14.11.2022.

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Názov pracovného miesta : Vedúci/a stravovacej prevádzky
 • Úväzok : 100%
 • Popis pracovných činností: Koordinovanie a organizovanie stravovacej prevádzky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej prevádzke a starostlivosť o technickú úroveň.
 • Možný termín nástupu od 14.11.2022
 • Miesto výkonu práce: Park mládeže 3, Košice
 • Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (5. platová trieda) tarifný plat min. 713,00 EUR zvýšený o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredoškolské vzdelanie, nadstavbové vzdelanie VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa
 • V odbore :  asistent výživy/nutričný terapeut, spoločné stravovanie, kuchár- čašník
 • Znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
 • Prax v odbore: minimum 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:

 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Bezúhonnosť
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť, spoľahlivosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce

Pracovná náplň:

 • koordinácia a organizácia stravovania
 • vedenie stravovacej agendy v PC ( program Cygnus)
 • denné normovanie potravín  podľa počtov  odoberanej stravy
 • spracovanie došlých faktúr, (kontrola dodávok tovaru)
 • objednávanie tovaru u dodávateľov
 • kontrola a odsúhlasovanie výdajok potravín zo skladu ( vedenie evidencie skladových zásob)
 • príprava podkladov pre verejného obstarávania potravín
 • zodpovednosť za vyhotovenie podkladov dodávateľsko-odberateľských zmlúv
 • zodpovednosť za kontrolnú a personálnu činnosť na úseku stravovania
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov prevádzky
 • zodpovednosť za rovnomerné mesačné čerpanie výšky stravnej jednotky
 • vykonávanie ďalších prác podľa pokynov priameho nadriadeného

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe
 • Doklady o vzdelaní
 • Doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie:
Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia profesijného životopisu)+ otázky výberovej komisie.
Termín oznámime uchádzačom 5 dní pred termínom konania.

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie –neotvárať“ s uvedením  adresy zariadenia: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3. 04001 Košice, alebo elektronicky emailom na adresu: dsskepm@gmail.com do 11.11.2022

Informácie : Pčolová Mária, tel: 055/6001915, 0910 917 486

Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto
spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.11.2022 11:00
Upravené: 22.11.2022 13:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001