Upratovačka

JASANIMA, Špitálska č. 7, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: upratovačka.

I. Základné informácie pre záujemcov:

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184.
Názov pracovného miesta: upratovačka
Miesto výkonu práce: JASANIMA DSS Rožňava, Špitálska č. 7, Rožňava
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok, doba neurčitá
Pracovný čas: dvojzmenná prevádzka v čase od 07,00 do 19,00 hod.
Vznik pracovného pomeru: predpokladaný nástup je možný od 20.08.2022
Plat: Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 1. tarifná trieda prvý platový stupeň:  funkčný tarifný plat 698,00 + zákonné príplatky.

II. Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:

 1. Minimálne požiadavky: neustanovujú sa
    

III. Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • schopnosť pracovať v tíme
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • svedomitosť, komunikatívnosť, empatia

IV. Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
 • profesijný životopis vrátane stručného popisu vykonávaných činností u zamestnávateľov
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.  Stručný popis pracovného miesta
Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 08.07.2022 do 10.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:
Ing. Janka Benöová, ekonóm/personalista, 0905856297
Uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

VII. Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA – riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2022 14:36
Upravené: 30.06.2022 14:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine