Sociálny pracovník

Voľné pracovné miesto JASANIMA DSS Rožňava – celoročná pobytová forma : SOCIÁLNY PRACOVNÍK s možnosťou nástupu od 02.01.2023

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184 je Košický samosprávny kraj.
 • Miesto výkonu práce: JASANIMA Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava
 • Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 7. tarifná trieda – minimálne 929,00,00 €. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov.
 • Ponúkané benefity: výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy, nárok na rekreačný príspevok v hodnote 275,00  € po odpracovaní 24 mesiacov, 5 dní dodatkovej dovolenky

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  sociálna práca, doklady preukazujúce ďalšie odborné vzdelávanie (napr. supervízia, mediátor, manažér kvality)
 • Odborná prax v pobytovom zariadení  soc.služieb min. 3 roky
 • Ovládanie práce s PC – Microsoft Office, Power Point
 • Základný prehľad platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  Zákonník práce, )

III.  Iné kritéria a požiadavky

 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie sociálneho pracovníka (precíznosť, dôslednosť, asertivita, empatia, diskrétnosť, zodpovednosť, ústretovosť, samostatnosť, dodržiavanie etických zásad)
 • Bezúhonnosť
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • Zdravotný preukaz a odborná spôsobilosť na prácu s potravinami (hygienické minimum)
 • Skúsenosti z oblasti projektového manažérstva
 • Schopnosť pracovať v tíme, organizačné a komunikačné zručnosti, zvládanie práce v stresových situáciách
 • Schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doplňujúce odborné vzdelanie
 • Doklady preukazujúce odbornú prax
 • Doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z .z..
 • Vypracovaný návrh individuálneho plánu pre cieľovú skupinu s diagnózou schizofrénia.

V.  Stručný popis pracovného miesta

Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby v zariadení sociálnych služieb, tvorba a aplikovanie interných noriem zameraných na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

 VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 02.11.2022 do 12.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:

PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832

Ing. Janka Benöová, ekonó m/personalista, 0905856297 

webová stránka organizácie: www.dssroznava.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Autor/zdroj: JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01 Rožňava
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 25.10.2022 11:00
Upravené: 25.10.2022 14:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001