Skladník/čka

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste – na pracovnú pozíciu ,,Skladníčka na stravovacom úseku" s možným nástupom ihneď.

Voľné pracovné miesto na dobu:

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú

Pozícia:

 • Skladník/čka

Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Úplne stredné vzdelanie, stredné vzdelanie
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 665,40 € /3 plat. trieda 1 plat.stupeň + plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Iné kritériá a požiadavky:

 • Zdravotná spôsobilosť
 • Schopnosť pracovať v kolektíve
 • Flexibilita
 • Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:

 • stravovanie (obed) v jedálni za 0,50€ na zamestnanca / deň
 • sociálny fond 100€ na zamestnanca / rok
 • nárok na rekreačný príspevok po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21, elektronicky na adresu: tibor.klema@vucke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt:
RNDr. Tibor Klema – riaditeľ LÚČ - DSS
Telef. Kontakt: 055/6815817,
email: tibor.klema@vucke.sk

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.11.2022 13:29
Upravené: 22.11.2022 14:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001