Sestra zmenová

Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4,040 01 Košice oznámuje, že disponuje voľným pracovným miestom „sestra zmenová” v počte 3 PM.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 3. úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra

Miesto výkonu práce:

 • Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice

Iné kritéria a požiadavky:

 • zápis do registra SKS a PA
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • bezúhonnosť

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Minimálny FP u sestry bez špecializácie je 866,50€ /4 plat. trieda 1 plat.stupeň + príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, vo sviatok a nočný príplatok,/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca a u sestry so špecializáciou FP 1041 eur/5 plat. trieda 1 plat. stupeň + príplatok za zmennosť a plat. kompenzácia za sťažený výkon práce , príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, vo sviatok a nočný príplatok,/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Benefity

 • osobné príplatky (možnosť až do výšky 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený)
 • dodatková dovolenka v dĺžke jedného týždňa
 • 50 € príspevok na regeneráciu zo sociálneho fondu
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti od 1. ho do 10. teho dňa vo výške 80%
 • príspevky na sociálnu výpomoc
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier)
 • príspevok na stravovanie: možnosť stravovania sa v jedálni (obed) za 0,36€/deň
 • možnosť mimoriadnych odmien až 4x do roka
 • príjemné pracovné prostredie

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na adresu: Arcus- Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice
alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.12.2022 18:00
Upravené: 03.01.2023 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine