Sestra zmenová

SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra zmenová“ s nástupom od 1. 12. 2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Odborná spôsobilosť:

 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Zdravotná spôsobilosť,
 • Registrácia v komore sestier
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • empatia, komunikatívnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

Požadovné doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • Profesijný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry,
 • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  - platová trieda 4,6 podľa dosiahnutého vzdelania, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 706,20 Eur.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť   na adresu: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, alebo elektronicky na adresu erika.mitrikova@vucke.sk do 7. 11. 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 25.10.2022 10:13
Upravené: 25.10.2022 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001