Opatrovateľ/ka

JASANIMA, Špitálska č. 7, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: Opatrovateľ/ka.

I. Základné informácie pre záujemcov:
Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184.
Názov pracovného miesta: Opatrovateľ/ka
Miesto výkonu práce: JASANIMA DSS Rožňava, Špitálska č. 7, Rožňava
Pracovný pomer:  100  % úväzok, doba neurčitá
Pracovný čas: nepretržitá prevádzka
Vznik pracovného pomeru: nástup je možný s účinnosťou od 02.01.2023.
Plat: Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 2. tarifná trieda – minimálne 700,00 €. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov. K základnému platu sú priznané zákonné príplatky za prácu v sťaženom prostredí, sobotu, nedeľu a sviatok.
Ponúkané benefity: výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy, nárok na rekreačný príspevok v hodnote 275,00  € po odpracovaní 24 mesiacov, 5 dní dodatkovej dovolenky.

II. Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:

 1. Minimálne požiadavky:
  stredné odborné vzdelanie v zdravotníckom odbore
  úplné stredné vzdelanie + opatrovateľský kurz v rozsahu min. 220 hod.
     

III. Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť (nočná práca, práca s bremenom, psychická záťaž)
 • bezúhonnosť (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • schopnosť pracovať v tíme
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • odborná prax pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc je výhodou
 • zdravotný preukaz, odborná spôsobilosť na prácu s potravinami – hygienické minimum

IV. Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
 • profesijný životopis vrátane stručného popisu vykonávaných činností u zamestnávateľov
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.  Stručný popis pracovného miesta
Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb.
Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž, fyzická záťaž, manipulácia s bremenami

VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 14.11.2022 do 12.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:
PhDr. Beáta Šlosárová, MBA- riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832
Ing. Janka Benöová -  ekonóm/personalista, 0905856297
Uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

VII. Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA– riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.10.2022 08:54
Upravené: 18.10.2022 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine