Nutričný terapeut

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom na dohodu o pracovnej činnosti "Nutričný terapeut“ s možným nástupom od 01.09.2022.

Názov pracovného miesta: Nutričný terapeut

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša

Pracovný čas: 10 hodín/týždenne

Pracovný pomer: na dohodu o pracovnej činnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Stredné vzdelanie

Požadovaná pracovná náplň:

  • Výkon odborných pracovných činností pri zabezpečovaní fyziologickej a liečebnej výživy prijímateľov sociálnej služby v zariadení sociálnej služby, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v denných stacionároch vykonávané nutričným terapeutom
  • zabezpečuje liečebnú výživu
  • vedie predpísanú dokumentáciu liečebnej výživy
  • zostavuje jedálne lístky spravidla na dva týždeň

Prax v odbore:

  • Minimálne 1 rok

Výška mzdy:

  • Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je 5EUR/ hodina.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

  • Životopis a žiadosť
  • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo e-mailom na adresu: lucdsssemsa@gmail.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2022 10:20
Upravené: 05.08.2022 10:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001