Inštruktor sociálnej rehabilitácie

ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Základne informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu –  1 rok,
 • predpokladaný termín nástupu od   01.11.2022.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie + akreditovaný kurz ,, Inštruktor sociálnej rehabilitácie ,, v rozsahu 150 hod.
 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sociálna práca.

Prax v odbore:

 • aj bez praxe, vhodné pre absolventov škôl a absolventov akreditovaného kurzu ,,Inštruktor sociálnej rehabilitácie,,

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov :  platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 713,00 €  do 855,50 €  +  kompenzácia za sťažený výkon práce, osobný príplatok.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť osobne alebo poštou spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03 do 18.09.2022  alebo  e-mailom na adresu: ekonom@dssrakovec.sk.

Rozhodujúci pre doručenie žiadosti je dátum a čas doručenia do zariadenia ONDAVA-DSS Rakovec nad Ondavou a nie dátum odoslania žiadosti.

Na pracovný pohovor budú pozvaní tí uchádzači, ktorí budú spĺňať  kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.08.2022 09:56
Upravené: 26.08.2022 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine