Lektor

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom Lektor

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru:  1.10.2022

Pracovný pomer: plný úväzok, na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v príslušnom odbore – práca vhodná pre absolventa
 • znalosť jazyka: angličtina – mierne pokročilý
 • ovládanie práce s PC: Office (Word, Excel, Outlook, Internet) - pokročilý
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti lektora

 • Sprevádzanie návštevníkov v kultúrnych zariadeniach  alebo v pamiatkových objektoch  s odborným výkladom
 •  predávanie vstupeniek, propagačného materiálu a suvenírov

Iné kritéria a požiadavky:

 • záujem o kultúru a vzťah k prírode
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme a s verejnosťou.

Ponúkaný plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet: lektor do 20.9.2022 alebo poštou na adresu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice, 040 01 Košice.

Autor/zdroj: JUDr. Alexandra Čelková Ferencechová, referentka kultúry – právnička
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.09.2022 12:12
Upravené: 13.09.2022 12:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine