Zvukár

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Zvukár – pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas). Výberové konanie sa uskutoční 27.09. do 30.09.2022.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik

Náplň práce:

 • Nastavuje a obsluhuje zariadenia súvisiace s ozvučením divadelných predstavení.
 • Zabezpečuje nahrávanie zvuku na výrobu audio a audiovizuálnych médií.
 • Vykonáva činnosti súvisiace s ozvučením scén, pripravuje a realizuje zvukové efekty v spolupráci s režisérom.
 • Ovláda moderné softvérové nástroje na spracovanie zvuku.

Iné kritéria a požiadavky:

 • Analytické myslenie, cieľavedomosť, precíznosť, komunikatívnosť, pamäť, pozornosť, spoľahlivosť.
 • Pozitívny a svedomitý prístup k práci.
 • Odborná prax aspoň jeden rok.

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - platová trieda 4, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 661,50,- EUR.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis, motivačný list,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 25.09.2022 vrátane, a to mailom na adresu: sekretariat@spisskedivadlo.sk 

Kontaktné osoby:
Gadušová Oľga: 0910873049, pam@spisskedivadlo.sk
sekretariát: 053 4173270, sekretariat@spisskedivadlo.sk

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2022 09:28
Upravené: 23.08.2022 12:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine