Scénický a kostýmový výtvarník/scénická a kostýmová výtvarníčka

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste.

pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas). Výberové konanie sa uskutoční od 21.11.2022.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ­Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • prax v oblasti  najmenej 5 rokov.

Náplň práce:

 • vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav,
 • spolupracuje s odbornými pracovníkmi dielní pri realizácií a technologickom spracovaní návrhov a technickými zložkami divadla v rámci skúšobného a  produkčného procesu,
 • dohliada na javiskové stvárnenie a jeho súlad s celkovou víziou, zapája moderné technológie do realizačného procesu umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie pri jej scénických a technologických riešeniach.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie, pozornosť, predstavivosť, umelecký talent, zodpovednosť, flexibilita, praktické myslenie, kreativita, tímovosť,   
 • komunikačné a organizačné zručnosti, primerané vystupovanie, kultivovaný prejav, 
 • znalosť anglického jazyka výhodou.

Ponúkaný plat:
Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - platová trieda 7. platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 843,50 EUR.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis, motivačný list,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých          uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.      o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 20. novembra 2022 vrátane, a to mailom na adresu: pam@spisskedivadlo.sk 

Kontaktná osoba:
Oľga Gadušová
Tel.: 0910 873 049

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 25.10.2022 11:00
Upravené: 26.10.2022 08:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001