Marketingový manažér/marketingová manažérka

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste.

pracovný pomer na kratší pracovný čas, na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas). Výberové konanie sa uskutoční od 21.11.2022

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ­Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • prax v oblasti  najmenej 5 rokov

Náplň práce:

 • je spoluzodpovedný za vytvorenie a udržiavania marketingovej stratégie, analýz trhových trendov a identifikovanie nových trhových segmentov
 • príprava marketingových údajov a marketingových správ
 • posudzuje produktivitu predaja a riadi firemné akcie, propagačné stretnutia a konferencie

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
 • práca s PC, kancelársky software, obchodná korešpondencia
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, praktické myslenie, kreativita, tímovosť
 • komunikačné a organizačné zručnosti, primerané vystupovanie, práca v tíme
 • jazykové zručnosti – aktívna znalosť anglického jazyka + výhodou znalosť ďalšieho jazyka

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - platová trieda 8. platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 559,50 EUR.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis, motivačný list
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 20. novembra 2022 vrátane, a to mailom na adresu: pam@spisskedivadlo.sk 

Kontaktná osoba: Oľga Gadušová

Tel.: 0910 873 049

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 25.10.2022 10:13
Upravené: 26.10.2022 08:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001