Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1. júlu 2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied.

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave

Rámcová náplň práce
Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní pomocou astronomických prístrojov. Samostatné odborné práce s astronomickými údajmi, spracúvanie a vyhodnocovanie výsledkov pozorovaní. Výkon výchovnej a popularizačnej činnosti, záujmovej práce s mládežou, metodická činnosť pre astronomické krúžky. Spracúvanie špecifických metodík, vykonávanie inštruktážnej, lektorskej a poradenskej činnosti.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore : prírodné vedy, astrofyzika, pedagogika
 • minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie
 • pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove - výhodou
 • základné znalosti z oblasti astronómie
 • praktické skúsenosti z oblasti popularizácie astronómie a prírodných vied – výhodou
 • praktické skúsenosti vedenia astronomických krúžkov – výhodou
 • praktické skúsenosti v oblasti astrofotografie – výhodou
 • prax v astronomickom zariadení - výhodou
 • znalosť maďarského  a anglického jazyka – výhodou
 • vodičské oprávnenie – výhodou
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • precíznosť a dôslednosť
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou
 • schopnosť pracovať v tíme
 • ovládanie práce s PC
 • flexibilita, kreativita
 • manuálna zručnosť

Platové podmienky:

V zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z. Platová trieda 5 , tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 692,00  -  830,50  € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5%  v závislosti od priznaného tarifného platu. Platová trieda 6,  tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 757,50 – 909,50 € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 30. júna 2022 alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8., 048 01 Rožňava.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2022 10:45
Upravené: 17.06.2022 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001