Kurátor výtvarné umenie

Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste:

Kurátor výtvarné umenie

pracovný pomer na dobu určitú od 1.1. 2023 (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas). Výberové konanie sa uskutoční 12. decembra 2022.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na oblasť výtvarného umenia
 • Pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná

Náplň práce:

 • Odborná správa zbierkového fondu Výtvarné umenie
 • Prezentácia fondu a tém - výstupy vo forme výstav, príprava scenárov pre expozície a realizácia, odborno-vzdelávacie aktivity, prednášky a programy pre verejnosť,
 • Manažovanie výstavných sezón v múzeu
 • Participácia na projektoch, účasť a reprezentácia múzea a zriaďovateľa (Košický samosprávny kraj) na seminároch a konferenciách, publikovanie výstupov,
 • Spolupráca s odbornými inštitúciami, partnerskými inštitúciami a aktérmi v meste a regióne

Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť
 • organizácia a plánovanie práce
 • asertivita
 • tvorivosť a prezentovanie
 • komunikatívnosť a tímová práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka

Cudzie jazyky:

 • ovládanie anglický - pokročilá: B1 a B2
 • výhodou ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka (maďarský, nemecký) - pokročilá: B1 a B2

PC znalosti:

 • Microsoft Excel - elementárna
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet – pokročilá

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 884,50 EUR

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, príp. referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (sken) (formulár k stiahnutiu na: https://www.banmuz.sk/informacie/volne-pracovne-miesta )

Uchádzači o toto pracovné miesto  môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 07.12.2022 vrátane, a to mailom na adresu: riaditel@banmuz.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
Tel.: +421 940 171 330

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Banícke múzeum v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2022 14:18
Upravené: 17.02.2023 11:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001