Kurátor – Prírodár

Zemplínske múzeum v Michalovciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Kurátor - Prírodár.

Pracovná pozícia: Kurátor – Prírodár (zbierka prírodovedy)

Typ pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace

Náplň práce:

 • tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok – zbierka prírodovedy
 • samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu, spracúvanie systému uloženia zbierok, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň II. stupňa v prírodovednom odbore;
 • Občianska a morálna bezúhonnosť;
 • Znalosť práce s výpočtovou technikou;
 • Zdravotná spôsobilosť;
 • Prax aspoň 1 rok v kultúrnej alebo inej vedeckej, či odbornej inštitúcii alebo organizácii;
 • Nevyhnutná znalosť zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

 • Žiadosť;
 • Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe;
 • Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania;
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení.

Iné požiadavky, ktoré sú výhodou:

 • Publikačná činnosť
 • Bezúhonnosť
 • Komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
 • Znalosť cudzieho jazyka
 • Skúsenosti s programom ESEZ 4G

Základná zložka mzdy/brutto/a ďalšie odmeny:

Plat bude určený v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 835,00,- EUR (brutto)/mesačne

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 31.8.2022.

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce

Kontakt: martina.kuriplachova@zemplinskemuzeum.sk, tel. 0911 293 358

Predpokladaný termín výberového konania: 5.9.2022 – 9.9.2022

Kontaktovať budeme telefonicky len vybraných uchádzačov. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané. Títo uchádzači budú pozvaní na výberové konanie pozostávajúceho z dvoch častí. Písomná časť – test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 20 otázok (zákon o múzeách a galériách, výnos MK SR, všeobecné odborné znalosti). Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť pozostáva z prezentácie uchádzača. O úspešnom uchádzačovi rozhodne 3 členná komisia na základe dosiahnutých výsledkov a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Predpokladaný termín nástupu je 1.10.2022, prípadne dohodou.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.08.2022 12:50
Upravené: 10.08.2022 13:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001