Knihovník – hudobník

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 Košice, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK informuje o voľnom pracovnom mieste knihovník – hudobník.

Miesto výkonu práce: hudobné oddelenie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (ďalej HuO), Hlavná 48, Košice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú (s možnosťou predĺženia)
Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Informácie o pracovnom mieste:

 • samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, referenčnej a inej informačnej činnosti so zameraním na oblasť hudby
 • samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť
 • budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odbornej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni
 • doplňovanie fondu špeciálnych dokumentov hudobného oddelenia
 • bibliograficko-informačná služba v oblasti práce s hudobnými dokumentmi
 • prieskum v databázach knižnice a vo vzdialených databázach
 • rešeršná činnosť v oblasti práce s hudobnými dokumentmi
 • podpora pri realizácii študijných plánov a výskumných prácach používateľov, konzultačné služby
 • administratívno-evidenčné práce súvisiace s absenčným a prezenčným vypožičiavaním
 • kolektívne podujatia vrátane informatickej prípravy používateľov na HuO
 • digitalizácia fondu gramoplatní, úprava zvukových záznamov s ohľadom na potreby a požiadavky knižnice
 • audio, foto a video dokumentácia aktivít knižnice
 • úprava a spracovávanie zvukových, obrazových a zvukovoobrazových záznamov dokumentujúcich činnosť knižnice za účelom ich umiestnenia na stránke knižnice resp. iných informačných portáloch
 • samostatná príprava tematických a vzdelávacích podujatí

Kvalifikačné predpoklady: II. stupeň vysokoškolské vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • vzdelanie a prax v oblasti hudobnej teórie a tvorby výhodou
 • výborný prehľad o hudobnej produkcii a tvorbe s multižánrovým a historickým presahom
 • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • pozitívny vzťah k hudobnej tvorbe, literatúre a obsiahle znalosti v tejto oblasti
 • kreativita
 • vzťah ku práci s verejnosťou
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Platové podmienky: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od   826,50 EUR mesačne (brutto).

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu vkjb@vkjb.sk  do 30.11.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 Košice
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 08.11.2022 12:14
Upravené: 08.11.2022 12:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001