Osvetľovač, zvukár, javiskový stavač

Bábkové divadlo v Košiciach so sídlom na Tajovského 4, Košice oznamuje, že disponuje voľným kumulovaným pracovným miestom: Osvetľovač, zvukár, javiskový stavač.

Miesto nástupu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice
Pracovný pomer: doba určitá
Dátum nástupu: február 2022

Požadovane kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ukončené stredné vzdelanie, alebo úplne stredné vzdelanie – podmienkou
 • prax z oblasti osvetľovač - výhodou
 • prax v oblasti zvukár minimálne 5 rokov - podmienkou
 • prax v oblasti javiskový stavač -  výhodou
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť 

Iné kritéria a požiadavky:

 • vzťah k divadelnému umeniu a divadelnej tvorbe
 • schopnosť samostatne  vykonávať montáž a demontáž divadelných javiskových stavieb - scény
 • precíznosť a dôslednosť  pri prezentácii divadelnej scénickej výpravy
 • samovzdelávanie v oblasti obsluhy a montáže elektroakustických zariadení, osvetľovacích zariadení, zvukovoobrazových zariadení
 • prehľad a sledovanie aktuálnych trendov v daných oblastiach
 • odolnosť voči stresu
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme a akceptácia požiadaviek  režiséra a scénografa
 • schopnosť pracovať samostatne a zabezpečiť prevádzku elektroakustických, svetelných a elektronických zariadení podľa zadaných parametrov

Platové podmienky:

V zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR zákona č. 388/2018 Z. z. platová trieda  4. , I. stupeň  642,00 Eur, zaradenie do ďalšieho stupňa bude podľa započítateľnej praxe + 5 % zvýšenie tarifného platu.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a ostatné požadované doklady prosíme zaslať e-mailom na adresu: klemova@bdke.sk do 12.00 hod.  24. januára 2022.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Bábkové divadlo v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.01.2022 15:50
Upravené: 24.05.2022 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine