Opatrovateľ/ka

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša informuje, že disponuje 3 voľnými pracovnými miestami na pozíciu opatrovateľ/ka na zastupovanie počas PN.

Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Pracovný čas: 2-zmenný

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
 • SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
 • SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore:

 • nepožaduje sa

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Benefity:

 • stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnanca/deň
 • sociálny fond 100€ na zamestnanca/rok
 • na zdravotnú starostlivosť 30 €
 • nárok na rekreačný príspevok po odpracovaní 24 mesiacov
 • 5 dní dodatková dovolenka

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 626€ /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + prípl. za zmennosť a plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21, elektronicky na adresu: tibor.klema@vucke.sk. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.01.2022 14:04
Upravené: 14.06.2022 11:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine