Opatrovateľ/ka

DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom ihneď.

Pracovná pozícia je obsadzovaná na pracovisko: Park mládeže 3, Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
 • SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
 • SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore: nie je požadovaná

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme
 • 2 plat. trieda - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 623,- EUR

Iné kritéria a požiadavky

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC základy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3. 04001 Košice, alebo elektronicky na adresu: dsskepm@gmail.com
Informácie: Pčolová Mária, tel: 055/6001915

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto
spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: DOMKO Domov sociálnych služieb Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2021 09:47
Upravené: 09.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról