Opatrovateľ

ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje o voľných pracovných miestach /2/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".

Požadované kvalifikačné predpoklady :

  • SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
  • SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
  • SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore: minímálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky :

  • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny funkčný plat 651 € /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + zákonné príplatky za nočnú službu, sobotu, nedeľu a sviatok / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: ARCUS-ŠZ a ZpS Skladná 4, 040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr.Jolana Kováčová, referent PaM
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 21.09.2020 14:00
Upravené: 21.09.2020 15:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról