Odborný zamestnanec pre verejné obstarávanie

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu odborný pracovník pre verejné obstarávanie v kumulácií s referentom správy majetku organizácie.

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: november 2021
S úspešným uchádzačom bude podpísaná  pracovná zmluva s nástupom do práce dňa 1.11.2021 a súčasne dohoda podľa Zákonníka práce na obdobie  do 31.10.2021 za účelom prevzatia agendy pracovného miesta.

Úväzok: plný úväzok, na dobu určitú 1 rok

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického zamerania,
 • prax v príslušnom odbore - min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • ovládanie práce program SAP R/3 (majetok, sklad),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Odborný zamestnanec verejného obstarávania

 • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní
 • príprava zadávania jednotlivých zákaziek;
 • komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska;
 • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; 
 • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní;
 • sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní,
 • zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi,

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Referent správy majetku

 • zabezpečuje hospodárenie s majetkom Košického samosprávneho kraja a iným majetkom, ktorý bol zverený, zmluvou alebo zákonom,
 • zabezpečuje inventarizáciu majetku v jeho správe,
 • zabezpečuje vyraďovacie a zaraďovacie protokoly HIM,
 • zabezpečuje odpisy majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • zabezpečuje podklady k inventarizácii majetku
 • zabezpečuje zaraďovanie majetku v počítačovej evidencii program SAP

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť ekonomickej legislatívy a legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním, správou majetku
 • odborná vedomosť a praktická skúsenosť pri všetkých častiach verejného obstarávanie (podklady, proces, zmluvy, opis predmetu)
 • znalosť problematiky elektronického trhoviska výhodou
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Ponúkaný plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet: odborný pracovník pre VO do 27.09.2021 alebo poštou na adresu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice
040 01 Košice

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2021 16:17
Upravené: 23.09.2021 11:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról