Odborný zamestnanec - školský psychológ

Gymnázium Alejová 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2017.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • znalosť štátneho jazyka

Požadované doklady: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie dokladov  o dosiahnutom vzdelaní
  • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Potrebné doklady zašlite poštou alebo doručte osobne najneskôr do 15. 8. 2017 na riaditeľstvo školy.

Kontakt:
Alejová 1 
041 49 Košice
Tel: 055 6785 704
E-mail: skola@gymalke.svcmi.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2017 11:33
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001