Nutričný terapeut

VIA LUX- DSS a ZpS , Andraščíkova 2, 040 17 Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „nutričný terapeut“.

Pracovný pomer: doba určitá – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa alebo
 • Úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 4, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 642 € + osobný príplatok).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: VIA LUX- DSS a ZpS, Andraščíkova 2,040 17 Košice- Barca alebo na emailovú adresu: vialux@domov-barca.sk do 30.9.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: VIA LUX- DSS a ZpS Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2019 09:00
Upravené: 30.09.2019 08:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dopravné informácie