Múzejný pedagóg

Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste Múzejný pedagóg – pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky). Výberové konanie sa uskutoční 22.marca 2022.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa
 • Pedagogické vzdelanie výhodou
 • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa, prax vítaná

Náplň práce:

 • samostatná realizácia a zabezpečenie tvorivých dielní a vzdelávacích programov
 • spolupráca s kurátormi múzea pri príprave ideových návrhov a obsahového zamerania špeciálnych programov určených pre deti a mládež rozličných stupňov škôl
 • príprava - spracovanie ideového a obsahového zámeru, návrh a realizácia špeciálnych vyučovacích hodín v múzeu (v spolupráci s kurátormi a lektormi)
 • zabezpečovanie spolupráce so školami, metodicko-pedagogickými centrami pri využívaní špeciálnych vyučovacích hodín v múzeu
 • obsahová príprava printových a iných materiálov pre špeciálne vyučovacie hodiny v múzeu
 • poskytovanie základných informácií o múzeu a jeho úlohách pre návštevníkov múzea
 • aktívna účasť pri realizácii súvisiacich prezentačných a projektových aktivít múzea

Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť
 • organizácia a plánovanie práce
 • asertivita
 • tvorivosť a prezentovanie
 • komunikatívnosť a tímová práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka

Cudzie jazyky:

 • ovládanie anglický alebo maďarský - pokročilá: B1 a B2

Ponúkaný plat:

 • Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 795,50 EUR

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, príp. referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár k stiahnutiu: https://www.banmuz.sk/informacie/volne-pracovne-miesta)

Uchádzači o toto pracovné miesto môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 20.03.2022 vrátane, a to mailom na adresu: riaditel@banmuz.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
Tel.: +421 940 171 330

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Banícke múzeum v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2022 10:48
Upravené: 24.05.2022 15:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001