Majster odbornej výchovy pre študijný odbor kozmetik

Stredná odborná škola techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre študijný odbor kozmetik/kozmetička – čiastočný úväzok (50%).

Pracovné podmienky: 

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1.12.2020 po roku s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 • Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. a vyhl. MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):
 • vyučený/á v odbore kozmetik/kozmetička, alebo v príbuznom odbore – ÚSO+DPŠ, alebo
 • VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom, alebo v príbuznom odbore, alebo
 • VŠ v študijnom odbore bakalár štúdium pre MOV a vyučenie v príslušnom, alebo príbuznom odbore,
 • stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore) alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v rámci štátneho vzdelávacieho programu

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s PC - OS Windows, MS Office,
 • vysoké pracovné nasadenie,  komunikatívnosť a flexibilita,
 • prax v odbore minimálne 2 roky

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MOV" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom skola@soussnv.sk v termíne do 12.11.2020. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 20.11.2020. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ Spišská Nová Ves.

Adresa školy: Stredná odborná škola techniky a služieb Markušovská cesta 4 052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy tel.: 0905 627 150 e-mail: skola@soussnv.sk tel.: 053/4461390, 4461360

 

0

Autor/zdroj: Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 27.10.2020 08:00
Upravené: 29.10.2020 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról