Majster odbornej výchovy - strojárstvo

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach.

Voľné pracovné miesta: od 01. 09. 2021 

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – majster odbornej výchovy - strojárstvo

Miesto výkonu práce: Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany

Úväzok: plný

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
Adresa zamestnávateľa: Janka Kráľa 25, 079 01Veľké Kapušany
Kontakt: 056/638 2712, 628 1590, skola@sosvkjkrala.edupage.org

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, prílohy č. 2, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax v odbore vítaná, nie je však podmienkou,
 • ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni,
 • organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.: platová tarifa od 817,50 € (v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify) + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov.

Predpokladaný termín výberového konania: 18.8.2021

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb Veľké Kapušany
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2021 10:39
Upravené: 19.07.2021 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról