Majster odbornej výchovy pre profesiu murár, stavbár

Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.10.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu murár, stavbár na elokované pracovisko Slanec. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 30.06.2019. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 30. 09. 2018.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 556,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov)

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com

Telefónny kontakt: 0918 450 669  p. Gumanová Lenka, personalistka

Autor/zdroj: Gumanová Lenka, personalistka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine